Privacyverklaring

1             BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die identificeren waar ‘u’ een klant of mogelijke klant bent, een persoon die onze website of sociale media bezoekt of een persoon die niet bij onze organisatie hoort, maar met wie we contact hebben. U bent de ‘betrokkene’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als u een werknemer of leverancier van ons bent of op een andere manier met ons werkt of solliciteert om bij ons te komen werken, dan kan een afzonderlijke privacyverklaring of verwerkersovereenkomst van toepassing zijn.

We verwijzen in deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens. Paragraaf 3 verstrekt hierover meer informatie.

Verwerken is “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

Lees deze Privacyverklaring om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd dus controleer de website regelmatig.

 

2             CONTACT

2.1         VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN CONTACTGEGEVENS

Volgens de AVG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG en als verwerkingsverantwoordelijke gebruiken we uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Zie paragraaf 11 voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming die mogelijk op u van toepassing is.

Als u contact met ons wil opnemen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat op de volgende manieren doen:

Via onze contactgegevens die u kunt vinden op uw contract met ons of op onze website; of via info@jcp-services.be

U kunt direct contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) door gebruik te maken van de in de volgende paragraaf vermelde gegevens.

2.2         FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DATA PROTECTION OFFICER)

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

via e-mail op: dpo@jcp-services.be;

per post:

Data Protection Officer
JCP-Services BV
Molenstraat 92
B-3271 Scherpenheuvel-Zichem

 

3             CATEGORIEEN EN SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE LOCATIES WAAR WE DIE VERZAMELEN

3.1         PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen u te identificeren, direct ofwel indirect, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of het IP-adres van uw computer.

3.2         DE CATEGORIEËN EN SOORTEN PERSOONSGEGEVENSPERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN ZIJN:

3.2.1     WANNEER U EEN AANVRAAG BIJ ONS INDIENT, ONZE WEBSITE BEZOEKT OF EEN VAN ONZE LOCATIES BEZOEKT:
 1. persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en telefoonnummer die u opgeeft of die worden opgeslagen wanneer u ons schrijft, e-mailt of belt;
 2. persoonsgegevens die u invoert via onze website, inclusief contactgegevens die u aanlevert wanneer u een profiel op onze website aanmaakt;
 3. persoonsgegevens die worden verzameld via cookies. Zie hier voor meer informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we cookies gebruiken: https://www.wespenverdelger.be/cookiebeleid/
 4. gegevens over uw bezoeken aan onze website, inclusief, maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens.
 5. CCTV of andere gelijkwaardige technologie kan afbeeldingen van u en / of uw voertuig vastleggen wanneer u ons pand bezoekt.
3.2.2     DIE BETREKKING HEBBEN OP DE DIENSTEN DIE WIJ LEVEREN:
 1. persoonsgegevens die u opgeeft wanneer u ons vraagt om de diensten uit te voeren die u van ons verlangt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailgegevens;
 2. persoonsgegevens over u die, in het geval van een zakelijke relatie, uw werkgever opgeeft wanneer van ons gevraagd wordt om de diensten te leveren die van ons worden verlangd, zoals uw naam en contactgegevens als vertegenwoordiger van het bedrijf;
 3. persoonsgegevens zoals uw naam en financiële positie, van kredietinformatiebureaus;
 4. persoonsgegevens van gerechtsdeurwaarders en incassobureaus in het geval u een factuur niet voor de uiterste vervaldatum betaalt en we geen contact met u kunnen opnemen via de contactgegevens die u hebt opgegeven;
 5. persoonsgegevens in de vorm van afbeeldingen of videomateriaal die zijn vastgelegd op een van onze locaties of op uw locatie als dat door ons wordt of werd vereist om de diensten die u van ons verlangt effectief uit te voeren of te beoordelen;
 6. persoonsgegevens die u hebt opgegeven wanneer u (klantenservice) enquêtes voor ons hebt ingevuld.

 

3.2.3     OM ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN TE ONTWIKKELEN, PERSONALISEREN OF PROMOTEN:
 1. persoonsgegevens die direct van u zijn verkregen, zoals uw naam en contactgegevens en voorkeuren met betrekking tot bepaalde diensten en/of producten;
 2. persoonsgegevens zoals contactgegevens, uw interesses en voorkeuren en professionele activiteiten verkregen via openbare of sociale media bronnen als LinkedIn, Facebook en Twitter;
 3. persoonsgegevens die zijn verzameld via informatiemakelaars die uw toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens  met ons te delen voor directe marketing, zoals uw naam, post- en/of e-mailadres en professionele activiteit;
 4. persoonsgegevens die u hebt opgegeven, zoals uw naam en e-mailadres, wanneer u hebt meegedaan aan een wedstrijd, kortingsactie of prijsuitreiking;
 5. persoonsgegevens die worden verzameld via cookies; zie hier voor meer informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we cookies gebruiken https://mobiele-camerabewaking.be/cookiebeleid/
 6. gegevens over uw bezoeken aan onze websites, inclusief, maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens.

3.3         OVERIGE

We kunnen ook persoonsgegevens over u verwerken wanneer u bijvoorbeeld telefonisch contact met ons opneemt om een klacht in te dienen over onze diensten of goederen. In die gevallen maken we een schriftelijk verslag van de belangrijkste informatie uit ons gesprek zodat we stappen kunnen ondernemen om de klacht te verhelpen. Dit kan ook gegevens betreffen die betrekking hebben op uw gezondheid. Gegevens over gezondheid worden beschouwd als een ‘Bijzondere persoonsgegevens’ en deze Privacyverklaring zet in paragraaf 4.1.2 uiteen hoe we dit soort gegevens kunnen verwerken.

 

4             HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN ONZE GRONDSLAG HIERVOOR

4.1         WE WERKEN OP BASIS VAN DE WETTELIJKE GRONDSLAGEN

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken door gebruik te maken van een van de volgende wettelijke grondslagen die zijn toegestaan door de gegevensbeschermingswetgeving. De tabel hieronder zet ook de gekoppelde toepassingen uiteen waar we uw persoonsgegevens voor kunnen verwerken:

 

Doelen waar we uw persoonsgegevens voor verwerken De basis waarop we dit kunnen doen (dit is wat de wet toestaat)
Om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen. Dit omvat het leveren van bestellingen die u hebt geplaatst voor goederen of diensten. De verwerking is noodzakelijk met betrekking tot elke overeenkomstdie u met ons heeft gesloten.
Om aan onze eigen wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheids- en veiligheids- of belastingswetgeving. De verwerking is noodzakelijk om aan de wetgeving te kunnen voldoen..
Om uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken in levensbedreigende situaties en wanneer er geen tijd is om uw toestemming te krijgen (bijvoorbeeld in het geval van een ongeluk en we uw persoonsgegevens aan medisch personeel moeten doorgeven). De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een individu te beschermen.
Om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, die niet noodzakelijkerwijs onder onze contractuele verplichtingen jegens u vallen, bijvoorbeeld:

a)       om belangrijke nieuwsberichten te sturen zoals communicatie over aanpassingen aan onze algemene voorwaarden en beleidsdocumenten;

b)       om misbruik van onze website aan te kunnen pakken;

c)       om u te kunnen voorzien van belangrijke real-time informatie over producten of diensten die u bij ons hebt besteld (bijvoorbeeld verandering van tijd of locatie vanwege onvoorziene omstandigheden);

d)       om u informatie te kunnen versturen die u hebt aangevraagd;

e)       om uw aanvragen te kunnen afhandelen;

f)        om onze goederen en diensten te kunnen ontwikkelen, leveren en verbeteren;

g)       om ons te helpen onze website te ontwikkelen zodat die gebruiksvriendelijker voor u wordt;

h)       voor intern gebruik zoals onderzoek, analyse, testen, beheren, klantcommunicatie, risicobeheersing en administratieve doeleinden;

i)         voor directe marketing;

j)         voor data-analyse;

k)       om gebruikstrends te identificeren;

l)         om de effectiviteit van reclamecampagnes en advertenties te bepalen;

m)     om de rechten op onze eigendommen te kunnen beschermen en verdedigen;

n)       om ons bedrijf te kunnen verkopen, klaar te maken voor verkoop of er (geheel of gedeeltelijk) afstand van te doen, ten gunste van een mogelijke koper of zijn/haar adviseurs; of

o)       om onze gebruiksvoorwaarden, leveringsvoorwaarden of andere overeenkomsten met derden te kunnen afdwingen of toepassen.

We hebben een gerechtvaardigd belang in het uitvoeren van de verwerking.

Dit omvat ons legitieme belang in:

a)       het effectieve en efficiënte beheer en de effectieve en           efficiënte uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten;

b)       de ontwikkeling, uitbreiding en promotie van ons bedrijf;

c)       de bescherming van ons bedrijf;

d)       de beveiliging van onze systemen en gegevens;

e)       de levering van kwalitatief hoogwaardige goederen en diensten aan onze klanten;

f)        ervoor zorgen dat onze marketing relevant is voor u;

g)       de ondersteuning en training van onze werknemers zodat we kwalitatief hoogwaardige diensten aan u kunnen leveren.

 

4.1.1     Rechtmatige manieren

Daarnaast kunnen we sommige Bijzondere persoonsgegevens in een beperkt aantal omstandigheden op bepaalde manieren rechtmatig verwerken. We hebben deze hieronder uiteengezet, samen met de wettelijke grondslagen waarop we deze Bijzondere gegevenscategorieën kunnen verwerken:

 

Doelen waar we uw persoonsgegevens voor verwerken De grondslagen waarop we dit kunnen doen (dit is wat de wet toestaat)
Om ons in staat te stellen te reageren op elke claim of mogelijke claim van u met betrekking op persoonlijk letsel of een gezondskwestie. We hebben een gerechtvaardigd belang in het uitvoeren van de verwerking. Ons legitieme belang is:

·         het beheer en de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten; en

·         de bescherming van ons bedrijf; en

·         de levering van kwalitatief hoogwaardige goederen en diensten aan onze klanten.

De verwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming, uitoefening of verdediging van juridische claims of wanneer rechtbanken binnen hun juridische vermogen handelen.

 

4.2         Waar we op toestemming vertrouwen

We willen uw persoonsgegevens graag voor verschillende doeleinden gebruiken. Voor een aantal van deze doeleinden vragen wij vooraf uw toestemming. Die omstandigheden zijn als volgt:

 1. wanneer we bij de afhandeling van een klacht Bijzondere persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid;
 2. we zullen bewijs van de toestemming van de ouders opvragen wanneer we de persoonsgegevens van een kind tot 16 jaar oud verwerken;
 3. wanneer we foto’s of afbeeldingen van u willen gebruiken in promotiemateriaal;
 4. wanneer wij of onze zorgvuldig uitgekozen derde partijen nieuwe producten en diensten hebben waar u wellicht geïnteresseerd in bent.
 5. wanneer we uw persoonlijke gegevens aan een derde verkopen of een ‘financieel voordeel’ behalen.

De wettelijke grondslag van toestemming wordt alleen door ons gebruikt met betrekking tot volledig vrijwillige verwerking. De gegevens worden niet gebruikt voor een noodzakelijke of verplichte verwerking.

U kunt op elk gewenst moment de toestemming intrekken die u hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. Neem contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2. Let op dat wanneer u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde intrekt, er wel andere grondslagen kunnen resteren om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken. Als dat het geval is, brengen we u daarvan op de hoogte.

5             WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS

5.1         We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan:

5.1.1     Bedrijven en dochterondernemingen binnen onze groep

Bedrijven binnen onze groep en dochterondernemingen die uit onze naam gegevens kunnen verwerken zodat wij onze normale bedrijfspraktijken kunnen uitvoeren en verbeteren. Elke mogelijke bekendmaking wordt alleen gedaan zodat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken voor de doeleinden zoals deze in deze Privacyverklaring uiteen zijn gezet.

5.1.2     Derde gegevensverwerkers

Derde gegevensverwerkers zodat wij onze normale bedrijfspraktijken kunnen uitvoeren en verbeteren. Wij hebben verwerkers overeenkomsten gesloten met onze verwerkers. Dat betekent dat de verwerkers niets met uw persoonsgegevens mogen doen, tenzij wij daar opdracht toe hebben gegeven. Daarnaast dienen ze uw gegevens veilig te houden en alleen te bewaren voor de periode waar wij ze toe hebben opgedragen. U vindt meer informatie over de externe verwerkers die we gebruiken in paragraaf 12. Soms heeft een externe gegevensverwerker nog steeds uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zoals bepaalde soorten cookies van derden. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

5.1.3     Autoriteiten

Wettelijke en regelgevende autoriteiten, zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens, die uw persoonsgegevens opvragen of om mogelijke of daadwerkelijke inbreuken op de toepasbare wet of regelgeving te rapporteren;

5.1.4     Externe adviseurs

Externe professionele adviseurs zoals accountants, auditors en advocaten, op de voorwaarde dat zij verplicht zijn tot geheimhouding;

5.1.5     Wetshandhavingsinstanties

Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken of andere relevante partijen, voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;

5.1.6     Derde partijen

Derde partijen waar dit noodzakelijk is voor de voorkoming, opsporing, detectie of vervolging van criminele misdrijven of de uitvoering van strafrechtelijke sancties;

Derde partijen die overwegen of hebben besloten om sommige of al onze activa of aandelen (inclusief in het geval van een reorganisatie, opheffing of faillissement) te kopen.

 

 

5.1.7     Externe gegevenscontrollers

Externe gegevenscontrollers die plug-ins of inhoud (zoals Facebook, Twitter, Instagram, Demandbase) op onze website gebruiken of services aanbieden waarmee u interactief kunt werken. Met betrekking tot deze producten en diensten moet u vertrouwd raken met de privacyverklaring van de relevante gegevensbeheerder voor informatie over de omvang van hun gegevensverwerking en de implementatie van uw rechten.

 

6             INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen, opgeslagen en / of verwerkt buiten het land van herkomst, zoals landen binnen de Europese Economische Ruimte.

In verband met internationale overdrachten zorgen we ervoor dat we de veiligheidseisen toepassen die vereist zijn door het land van herkomst, zoals:

 1. het gebruik van EU-standaard contractuele clausules inzake gegevensbescherming tussen ons en hun ontvanger; en / of
 2. ervoor zorgen dat het ontvangende land geschikt wordt geacht voor overdrachten door het toepasselijke land van oorsprong, zoals:
 • via het privacyschild voor overdrachten van landen binnen de EER naar de VS; of
 • via een ‘adequaatheidsbesluit’ van de Europese Commissie.

 

7             HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE KIJKEN WE ERNAAR

We zullen uw  persoonsgegevens alleen opslaan voor de periode die overeenkomt met ons gegevensbehoudsbeleid en gebruiken passende beveiligingsmaatregelen. Zie paragraaf 13 voor onze bewaartermijnen die op u van toepassing zijn. De duur die in ons behoudsbeleid uiteen is gezet, wordt bepaald door een of meer van de volgende criteria:

 1. er wordt van ons vereist dat we uw persoonsgegevens  behouden om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals handelsrecht, belastingwetgeving of mededingingsrecht;
 2. in gevallen waar behoud van uw persoonsgegevens  noodzakelijk is om het oorspronkelijke doel van de verwerking van uw  persoonsgegevens  mogelijk te maken en te ondersteunen;
 3. bescherming te bieden tegen mogelijke potentiële claims voor het oorspronkelijke doel van verwerking; of
 4. in gevallen waar we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonsgegevens  te verwerken en u toestemming blijft geven voor de verwerking.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

De lengte van de periode waarin we uw persoonsgegevens bewaren kan worden herzien. Deze herzieningen vinden jaarlijks plaats.

We proberen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige verwijdering, wijziging of verlies, en tegen ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Onze medewerkers zetten zich daarom in voor geheimhouding en privacy.

Houd er rekening mee dat gegevensbescherming en beveiligingswaarborgen niet altijd worden nageleefd door andere personen of organisaties buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. We hebben hier geen technische invloed op. U wordt geadviseerd om altijd waakzaam te zijn en de nodige maatregelen te nemen om uw eigen persoonlijke gegevens te beschermen waar we geen invloed op hebben.

 

8             CONTRACTUELE OF WETTELIJKE VEREISTEN DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN

In bepaalde situaties wordt van u vereist dat u persoonsgegevens verstrekt:

 1. om te voldoen aan de wet of een overeenkomst; of
 2. indien noodzakelijk om een overeenkomst af te kunnen sluiten.

Het is aan u om te bepalen of u ons voorziet van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een overeenkomst met ons af te sluiten of als onderdeel van een contractuele vereiste. We zijn echter mogelijk niet in staat om alle of sommige van onze diensten uit te voeren indien u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld zijn wij niet in staat om u bepaalde producten of diensten te leveren als we niet over uw volledige gegevens beschikken of om een overeenkomst af te sluiten, als we daar uw persoonsgegevens voor nodig hebben. Zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

 

9             UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de wet- en regelgeving en in aanvulling op uw bevoegdheid om de toestemming in te trekken als die u heeft gegeven (zie sectie 4.2.3), heeft u een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder:

 1. het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die we verwerken;
 2. het recht om een rectificatie van mogelijke onjuistheden in uw persoonsgegevens aan te vragen of aan te vragen dat onvolledige gegevens worden aangevuld, rekening houdend met de doeleinden van onze verwerking;
 3. het recht om verzoeken in te dienen op rechtmatige gronden zoals in de wet beschreven:
  • de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen; of
  • de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u hebben te beperken;
 4. het recht om op rechtmatige gronden zoals uiteengezet in de wet- en regelgeving, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 5. het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veel gebruikte en machineleesbare indeling te ontvangen en de opdracht te geven om uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover van toepassing volgens de wet; en
 6. het recht om klachten in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bij de relevante toezichthoudende instantie. Zie https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl.

Neem contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2 als u aanspraak wil maken op een van de bovengenoemde rechten.

 

 

10          KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Dit beleid zet uiteen hoe we uw persoonsgegevens zullen verwerken. Als u op uw website een koppeling naar een andere website hebt, dient u te onthouden dat u het privacybeleid van die website ook leest en begrijpt. We zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door niet-gerelateerde websites van derden.

 

11          VERWIJZINGEN

Deze policy beschrijft onze wereldwijde aanpak omtrent gegevensbescherming. We kunnen niet alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wereldwijd vermelden, omdat deze voortdurend verandert. De kennisgeving is primair gebaseerd op de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming ‘AVG’.

Als u denkt dat wij uw privacyrechten niet aanpakken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2. Als u nog steeds niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beheren, neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens. Zie paragraaf 9.1.6 over hoe dit te doen binnen de Europese Economische Ruimte.

 

12          GEGEVENSPROCESSORS VAN DERDEN

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met externe verwerkers die we gebruiken om ons te helpen bij onze bedrijfsvoering. We gebruiken alleen externe verwerkers die voldoen aan de normen voor gegevensbescherming en die passende beveiligings- en privacycontroles implementeren. Voorbeelden van externe gegevensverwerkers die we gebruiken, zijn onder meer:

 1. Kredietwaardigheidsbureaus;
 2. Marketing systemen;
 3. Betalingssystemen;
 4. Gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen;
 5. Routebeheersystemen;
 6. Klantcommunicatiesystemen;
 7. Incassobureaus;
 8. Analytics en API’s (Application Programming Interfaces) -hulpmiddelen die door verschillende bedrijven (zoals Google) worden aangeboden om te helpen met de technologie voor servicelevering en de functionaliteit van websites.

 

 

13          PERIODEN VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS

Klik hier om de bewaartermijnen te bekijken voor documenten die informatie bevatten die van toepassing zijn op klanten, leveranciers, potentiële klanten, potentiële werknemers, bezoekers van onze gebouwen en / of websites.

JCP-Services doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten, documenten niet langer bewaren dan de vermelde bewaartermijn, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn voor verlenging, zoals juridische geschillen.

Merk op dat periodes kunnen verschillen per regio om landspecifieke vereisten voor gegevensbewaring weer te geven.

Verdere details kunnen worden verkregen via het Data Privacy-team op dpo@jcp-services.be.

 

14          MARKETING GOEDKEURINGEN EN VOORKEUREN

Wij nemen automatisch contact met u op met betrekking tot uw diensten, producten of factuurbetalingen. We nemen contact met met u op voor feedback over onze producten en diensten. Als u ons geen feedback wilt geven, kunt u ons dit laten weten door u af te melden via uw lokale contactpersoon.

Met uw toestemming zullen wij uw contactgegevens gebruiken om informatie over andere diensten, producten, aanbiedingen of ander nieuws dat voor u interessant kan zijn, met u te delen.

Waar we toestemming hebben om u op de hoogte te houden, kunnen we van tijd tot tijd contact met u opnemen via e-mail, telefoon en andere elektronische berichtendiensten (zoals tekst-, spraak-, geluids- of beeldberichten) met informatie over onze producten en Diensten.

14.1      Uw marketingvoorkeuren beheren:

Als u uw marketingvoorkeuren op elk gewenst moment wilt wijzigen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

 1. Zoek een e-mail die door ons is verzonden en klik op ‘E-mailvoorkeuren bijwerken’ onder aan de e-mail (u kunt nog steeds essentiële e-mails ontvangen die verband houden met uw contract);
 2. U kunt ook contact opnemen met uw lokale vestiging en vragen naar het marketingteam dat u kan helpen en informatie kan geven over wat de verschillende abonnementstypen betekenen.